แผนกวิสัญญี

Doctor

พญ.พัดชา ชัยจรีนันท์
วิสัญญีแพทย์

Doctor

นพ.ภูริ สุเมธนภิส
วิสัญญีแพทย์

Doctor

พญ.เกศรา นันทาภิรมย์พร
วิสัญญีแพทย์

Doctor

พญ.กมลพร นรไกร
วิสัญญีแพทย์


Doctor

พญ.ธัญญนันท์ งามเอกเอื้อ
วิสัญญีแพทย์

Doctor

พญ.ปิยากร อวยพร
วิสัญญีแพทย์

Doctor

พญ.จิรวรรณ ลาวัณย์วิสุทธิ์
วิสัญญีแพทย์