Premium Clinic รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ แบ่งเป็น

 • คลินิกพรีเมี่ยมในเวลาราชการ
 • คลินิกพรีเมี่ยมนอกเวลาราชการ


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ให้สะดวกในการพบแพทย์เฉพาะทาง ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยและญาติสะดวกมากขึ้น
 • ให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพที่มีราคาแพงอย่างคุ้มค่า
 • สร้างรายได้ให้องค์กรเพื่อนำไปพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆเพิ่มรายได้ให้บุคลากรจากการปฏิบัติหน้าที่นอกภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการธำรงรักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปด้วย
     เนื่องจากทางโรงพยาบาล ต้องจัดหาบุคลากรมาให้บริการนอกเหนือจากเวลางานปกติ รวมทั้งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ดังนั้น ผู้รับบริการในคลินิกพรีเมี่ยมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิของผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยรายได้ส่วนนี้นอกจากจะนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังนำไปจุนเจือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลต่อไป


Premium Clinic

     ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บริการผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่ เช่น การเจาะเลือด จ่ายยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับแผนกต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัดวันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ สะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย


ขั้นตอนการรับการตรวจ

 1. ยื่นบัตรนัด / แจ้งชื่อ- นามสกุล เลขบัตรโรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น 1 ตึกสมเด็จพระเทพฯ
 2. ลงทะเบียนตรวจที่เคาน์เตอร์ตามแผนกที่ต้องการมาตรวจ บริเวณชั้น 2 ตึกสมเด็จพระเทพ จากนั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ และ ซักประวัติก่อนเข้ารับการตรวจ
 3. รอพบแพทย์ ที่ห้องตรวจพรีเมี่ยม โดยเรียกเข้ารับตรวจบัตรคิวหรือตามช่วงเวลาที่นัดหมาย
 4. รับใบสั่งยาและใบนัดหลังการตรวจ จากนั้นไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงิน และรับยาที่เภสัชกร


คลินิกที่เปิดให้บริการ

แผนกอายุรกรรม : ตรวจรักษาผู้ป่วย
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
 • โรคระบบประสาทและสมอง
 • โรคไต
 • โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • โรคข้อและรูมาติซึม
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • โรคภูมิแพ้ : การทดสอบภูมิแพ้ด้วยการตรวจเลือด และ Skin Test
 • โรคผิวหนัง
แผนกศัลยกรรม
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง


แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ : ตรวจรักษาโรคทางกระดูก, อาการปวดเรื้อรัง, ฉีดยาป้องกันกระดูกพรุน, ฉีดยาป้องกันข้อเข่าเสื่อม และรักษาผู้ป่วยข้อเข่า, ข้อสะโพกเสื่อมด้วยการเปลี่ยนข้อเทียม และรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดแผลเล็ก ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องเพื่อการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา


แผนกหู คอ จมูก : ตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก เช่น หูน้ำหนวก ตรวจการได้ยิน ก้อนที่คอ ธัยรอยด์ การนอนหลับ นอนกรน


แผนกกุมารเวชกรรม : ตรวจรักษาเด็กป่วยและให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรค (รวมถึงวัคซีนเสริมนอกโปรแกรม)


แผนกสูตินรีเวชกรรม : ตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัย และรักษาโรคของสตรีเช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


แผนกจิตเวช : (คลินิกสุขภาพใจ) และ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน การเรียน และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น


สถานที่ทำการ
ตั้งอยู่ที่ : อาคารสมเด็จพระเทพฯ (ตึก 10 ชั้น) ประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ
     ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของการต้อนรับและการลงทะเบียน
     ชั้นที่ 2 คลินิกตรวจรักษาโรค, การเงินและห้องจ่ายยา
     ชั้นที่ 5 คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 5


วัน - เวลาทำการ
     ในวัน-เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 15.00 น.
     นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 น. - 19.00 น.
     นอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
     *** ตารางแพทย์ลงตรวจ Premium Clinic (ในเวลา และนอกเวลา) ***


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ชั้น 1 :

 • แผนกประชาสัมพันธ์ : เบอร์ 034-419555
 • เวชระเบียน : เบอร์ 034-419001


ชั้น 2 :

 • แผนก Premium กุมารเวชกรรม : เบอร์ 034-419026
 • แผนก Premium สูติกรรม : เบอร์ 034-419025
 • แผนก Premium อายุรกรรม : เบอร์ 034-419020
 • แผนก Premium ศัลยกรรมทั่วไป : เบอร์ 034-419555 ต่อ 9121
 • แผนก Premium ศัลยกรรมกระดูกและข้อ : เบอร์ 034-419555 ต่อ 9120
 • แผนก Premium หู คอ จมูก : เบอร์ 034-419555 ต่อ 9022
 • แผนกผิวหนัง ความงามและเลเซอร์ : เบอร์ 034-419021
 • แผนก Premium สุขภาพใจ : เบอร์ 034-419555 ต่อ 1062


ชั้น 5 :

 • แผนกกุมารเวชกรรม : เบอร์ 034-419026