แผนกทันตกรรม

Doctor

ทันตแพทย์สิเรศ รพีพัฒนา
ทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Doctor

ทันตแพทย์หญิงศศิวิมล จึงพึ่งสุขพานิช
ทันตแพทย์ เฉพาะทางวิทยาเอ็นโดดอนด์

Doctor

ทันตแพทย์หญิงนันทิกา พ้นภัย
ทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก และวิทยาเอ็นโดดอนด์

Doctor

ทันตแพทย์หญิงสุนันทา เลี้ยงพันธุ์สกุล
ทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


Doctor

ทันตแพทย์วีลาภ ครองลาภเจริญ
ทันตแพทย์ เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

Doctor

ทันตแพทย์หญิงนันท์พิพัฒน์ มีศรีสุข
ทันตแพทย์ เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

Doctor

ทันตแพทย์หญิงผไททิพย์ วิทยากรฤกษ์
ทันตแพทย์ เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล

Doctor

ทันตแพทย์หญิงกชพร พ่วงพันธุ์งาม
ทันตแพทย์ เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล


Doctor

ทันตแพทย์หญิงศิวาภร มหาสุคนธชาติ
ทันตแพทย์

Doctor

ทันตแพทย์หญิงสมฤทัย อุดมอาภาพิมล
ทันตแพทย์

Doctor

ทันตแพทย์หญิงธนัญอินท์ คูเจริญไพศาล
ทันตแพทย์