• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
08/09/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับทำกายภาพบำบัด จำนวน 9 รายการ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
694,875 บาท
05/09/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อเครื่องฉีดสารทึบรังสี จำนวน 1 รายการ
280,000 บาท
02/09/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด  
1,750,000 บาท
02/09/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด  
-
01/09/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคางานซ่อมเดินท่อก๊าซห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน  
188,750 บาท
28/08/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคางานซ่อมเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน
159,563.75 บาท
22/08/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
800,000 บาท
22/08/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดหลอด แอลอีดี โคมคู่ จำนวน 1 ชุด
700,000 บาท
22/08/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง
-
22/08/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดหลอด แอลอีดี โคมคู่ จำนวน 1 ชุด
-
20/08/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1,750,000 บาท

    ข่าวรับสมัครงาน


    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น