• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
22/10/57
ประกาศ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ | เอกสารประกวดราคาจ้าง  
3,960,000 บาท
21/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ  
400,000 บาท
17/10/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง จำนวน 1 เครื่อง
-
17/10/57
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้
-
16/10/57
ประกาศา เรื่อง จ้างต่อเติมระบบไปป์ไลน์
202,150 บาท
15/10/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
169,402.40 บาท
15/10/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 5 ยูนิต
1,340,000 บาท
14/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 2 งาน
190,716.80 บาท
14/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่อง Laser Yag visulas III จำนวน 1 ชุด
297,000 บาท
10/10/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องบำบัดผิวใส จำนวน 49 ชุด
107,000 บาท
10/10/57
ประกาศ เรื่อง ซื้อโครงใส่ผ้าเปื้อนสแตนเลส จำนวน 49 ชุด
147,000 บาท
09/10/57
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจจอประสาทตาด้วยการฉีดสี จำนวน 1 เครื่อง
100,000 บาท
03/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ
400,000 บาท
03/10/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดชนิดมีเตียง จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ
380,000 บาท
01/10/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 5 ยูนิต
-

    ข่าวรับสมัครงาน


    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น