• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อชุดแพทย์ผ่าตัด จำนวน 4 รายการ 
152,154 บาท
03/03/58
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด 
164,000 บาท
26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน
144,000 บาท
26/02/58
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางช้างสี จำนวน 1 งาน
151,000 บาท
25/02/58
ร่าง TOR การเช่ารถยนต์ จำนวน 9 คัน |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
10,020,000 บาท
23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
597,000 บาท
23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด <
687,000 บาท
23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
-
23/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
-
13/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส จำนวน 1 ชุด  
172,550 บาท
12/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บน้ำบนดิน PE จำนวน 4 ใบ  
154,080 บาท
11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ล้างไตเจริญกรุง จำนวน 1 งาน
147,674.98 บาท
11/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง
130,000 บาท
10/02/58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน 2 รายการ |เอกสารประกวดราคาซื้อ|รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
840,000 บาท
10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง
648,000 บาท
10/02/58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 เตียง
-

    ข่าวรับสมัครงาน


    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
09/12/57
   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ