• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวรับจัดซื้อ-จัดจ้างและราคากลาง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคากลาง
27/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้ออัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด |  
1,500,000 บาท
27/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้ออัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด |  
- บาท
27/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความชัดเจนของสายตาสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด |  
150,000 บาท
26/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 20 ชุด |  
230,945 บาท
25/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบสถานีควบคุมศูนย์กลางสำหรับบันทึก
และติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกในครรภ์ชนิด 8 เตียง พร้อมเครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจและการบีบตัวของมดลูกทารกในครรภ์ |
เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1,900,000 บาท
25/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด | เอกสารสอบราคาซื้อ | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
1,700,000 บาท
21/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
230,000 บาท
19/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กอ่อนคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้
342,000 บาท
17/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงสแตนเลส จำนวน 35 ใบ
190,995 บาท
17/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างที่เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน
190,997 บาท
14/11/57
ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างที่เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน
190,997 บาท
11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่อง Autoclave จำนวน 1 เครื่อง
125,000 บาท
11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำสำหรับกรอฟัน จำนวน 1 เครื่อง
150,000 บาท
11/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ  
134,500 บาท
10/11/57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 ชุด | รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | เอกสารสอบราคาซื้อ
1,600,000 บาท
03/11/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด จำนวน 1 ตู้
-
-

    ข่าวรับสมัครงาน


    คำสั่ง / ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
19/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 163/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
18/12/56
    คำสั่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ 162/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างบำรุงรักษา ระบบพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการรักษาพยาบาล
13/12/56
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
02/12/56
    ประกาศซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและท่อทางเดินน้ำดี
02/12/56
    ประกาศ ซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก (AMO) (Front Bezel Connector จำนวน 3 ชิ้น

    คำสั่ง / ประกาศ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
12/11/56
   ประกาศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 10/2556 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น