แผนกอายุรกรรม

Doctor

นพ.แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์
อายุรแพทย์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ

Doctor

นพ.คมปิยะ กนกพัชรกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Doctor

นพ.ธีระศักดิ์ พึ่งวัฒนาพงศ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Doctor

นพ.สุภกิจ คุณูปการ
อายุรแพทย์โรคหัวใจ


Doctor

พญ.อรพรรณ ลาภนิกรกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

Doctor

พญ.พรพิมล วิจิตรชัยศิลป์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Intervention

Doctor

พญ.พรรษวรรณ สุคนธ์เขต
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

Doctor

นพ.มนุพล ใหม่คามิ
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง


Doctor

นพ.บุษกร แซ่เอ็ง
อายุรแพทย์โรคเลือด

Doctor

พญ.รุ่งระวี นันทนาวิจิตร
อายุรแพทย์โรคไต

Doctor

พญ.อมล สิงห์สกุล
อายุรแพทย์โรคไต

Doctor

นพ.จุมพล สิริสุขสกุล
อายุรแพทย์โรคไต


Doctor

พญ.เสาวนีย์ เบญจมานุกุล
อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซั่ม

Doctor

พญ.วิฑิตตา ตังหงส์
อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม

Doctor

พญ.ปิยรัตน์ ธนธานี
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

Doctor

พญ.ปวีณ์ญาดา มานุพีรพันธ์
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร


Doctor

นพ.ณัทธร เบญจาทิกุล
อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

Doctor

พญ.สุชาดา พงศ์สุทธิยากร
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

Doctor

พญ.ปนัดดา ลีลาปิยวัฒน์
อายุรแพทย์

Doctor

นพ.ศุภสิน นกร่อน
อายุรแพทย์


Doctor

พญ.พิมพ์ชนก จองวิวัฒสกุล
อายุรแพทย์

Doctor

นพ.ภารุจ รัตนสิทธา
อายุรแพทย์

Doctor

นพ.ชลิต บุญพร้อมกุล
อายุรแพทย์

Doctor

นพ.กันต์ธรรม หงษ์ดุสิต
อายุรแพทย์


Doctor

พญ.อลิสา เอื้อสุวรรณกุล
อายุรแพทย์

Doctor

นพ.ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจ
อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Doctor

นพ.ไชยเกียรติ นภาอำไพพร
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

Doctor

พญ.พัชรี เกียรติเสริมสกุล
อายุรแพทย์โรคระบบประสาท