แผนกรังสีวิทยา

Doctor

พญ.จริยา ถิระศักดิ์
รังสีแพทย์

Doctor

นพ.สราเวช พงศ์รัตนามาน
รังสีแพทย์

Doctor

พญ.สิริวิมล มานะนาวิกผล
รังสีแพทย์

Doctor

พญ.ณัฐรวินท์ วิโรจน์จุลศักดิ์
รังสีแพทย์


Doctor

พญ.จิดาภา วิริยะโรจน์
รังสีแพทย์