คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์ มานิต ธีระตันติกานนท์

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายกิตติศักดิ์ ล้ำเลิศเกรียงไกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์

กรรมการผู้แทนชุมชน

นายชัชวาล เตละวาณิชย์

กรรมการผู้แทนชุมชน

นายธีระชัย บุญอารีย์

กรรมการผู้แทนชุมชน

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 

รู้จักเรา