No. Document Update
1 คำสั่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 06/01/2565
2 ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2566 06/11/2566