Code แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยใหม่ (ยื่นเสนอครั้งแรก) Download Update
AF 03-01/v01.0 ตัวอย่างหนังสือนำส่งขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Word 01-10-2566
AF 03-02/v01.0 แบบเสนอโครงการวิจัย (Protocol Submission Form) Word 01-10-2566
AF 03-03/v01.0 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย Word 01-10-2566
AF 03-04/v01.0 แบบตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารเพื่อยื่นเอกสารวิจัย 09-02-2567
AF 06-01/v01.0 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย Word 01-10-2566
AF 06-02/v01.0 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI) Word 01-10-2566
AF 06-03/v01.0 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) และทุนวิจัย Word 01-10-2566
AF 06-04/v01.0 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย Word 01-10-2566
AF 06-05/v01.0 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย Word 01-10-2566
AF 06-06/v01.0 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี Word 01-10-2566
AF 06-07/v01.0 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี Word 01-10-2566
AF 06-08/v01.0 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง Word 01-10-2566
บันทึกข้อความ ค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 01-10-2566