ข้อแนะนำ
 1. โปรดอ่านข้อความให้ละเอียด ก่อนกรอกข้อความในใบสมัคร
 2. หากข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจจริง ทาง รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะถือว่าเป็นหลักฐานในการพิจารณาเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ

   วันที่สมัครงาน          สมัครตำแหน่ง      
   1. ข้อมูลส่วนบุคคล
   1.1 ชื่อ-สกุล        Name    
   น้ำหนัก-ส่วนสูง   น้ำหนัก กก.   ส่วนสูง ซม.    เพศ / กรุ๊ปเลือด  
   1.2 วันเกิด    พ.ศ.     ปัจจุบันอายุ     ปี
   1.3 เขื้อชาติ   เชื้อชาติ    สัญชาติ    ศาสนา
   1.4 บัตรประชาชน   บัตรประชาชนเลขที่  *   ออกให้ ณ    วันหมดอายุ
   1.5 ใบประกอบวิชาชีพ   เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่    ออกเมื่อ
   1.6 สถานภาพทางทหาร   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  ยังไม่เกณฑ์ทหาร ถูกเกณฑ์เมื่อ 
  ได้รับการยกเว้น เพราะ 
   1.7 ชื่อ-สกุล บิดา       ชื่อ-สกุล มารดา   
   1.8 สถานภาพการสมรส   โสด      สมรส ชื่อ-สกุล คู่สมรส       ม่าย    หย่าร้าง
  จำนวนบุตร ทั้งหมด  คน
   1.9 ที่อยู่ปัจจุบัน       โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  *
  โทรศัพท์มือถือ  Email Address   ID Line 

   2. ประวัติการศึกษา
   คุณวุฒิ (1)
       สาขา    เกรดเฉลี่ย 

  สถานศึกษา    ปี พ.ศ. ที่จบ 

   คุณวุฒิ (2)
       สาขา    เกรดเฉลี่ย 

  สถานศึกษา    ปี พ.ศ. ที่จบ 

   คุณวุฒิที่ใช้
   ในการสมัครงาน

       สาขา    เกรดเฉลี่ย 

  สถานศึกษา    ปี พ.ศ. ที่จบ 

   3. ประวัติการผ่านงาน
   กรณีทำงานอื่น (1)
  สถานที่ทำงาน/โทรศัพท์     ตำแหน่ง    เงินเดือน  บาท

  ระยะเวลาตั้งแต่    สาเหตุที่ออก 

   กรณีทำงานอื่น (2)
  สถานที่ทำงาน/โทรศัพท์     ตำแหน่ง    เงินเดือน  บาท

  ระยะเวลาตั้งแต่    สาเหตุที่ออก 

   4. ความสามารถพิเศษ
   คอมพิวเตอร์   ได้    Word     Excel     PowerPoint     อื่นๆ    ไม่ได้
   ด้านภาษา   ระบุภาษา     พูด     อ่าน     เขียน 
   ขับรถยนต์   ได้  ใบขับขี่เลขที่    ไม่ได้
   อื่นๆ   ระบุ 
   5. บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
   ชื่อ-สกุล       ความสัมพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     Email 
   เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหลักฐานการพ้นทหาร (เพศชาย)
 7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
 8. สำเนาใบอนุญาประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่ง)
 9. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 10. ใบรับรองแพทย์ (ประเภทสมัครงาน)

     หมายเหตุ ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด มายื่นที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานแนบและประกอบการพิจารณา หากเอกสารไม่ครบตามที่ระบุไว้ข้างต้น
     ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

     ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
     ได้ที่ ตึกสมเด็จย่าฯ 90 พรรษา 1 ชั้น 5 โทร. 034-419566, 034-419577 เปิดบริการเวลา 08.00-16.00 น. เฉพาะวันและเวลาราชการ (ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   แนบ File เอกสาร          [ ให้ Scan เอกสาร พร้อมรูปถ่าย และแนบ File นามสกุล .pdf หรือ .jpg เท่านั้น ]