โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์  ธนะสุพรรณ

ตำแหน่งแพทย์ : ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


แพทย์หญิงยุวพร  ตั้งสีฟ้า

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


แพทย์หญิงปวีณ์พร นิศารัตน์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน


แพทย์หญิงสิทธิกา  โคกขุนทด

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อกระจก, จอตาและน้ำวุ้นตาแพทย์หญิงชุติวรรณ  อมรรัตนพันธ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


แพทย์หญิงอรวดี  ธงอินเนตร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา


นายแพทย์เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทจักษุ


นายแพทย์ชินสุต  อรุณากูร

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


แพทย์หญิงเป็นหนึ่ง  ธงทอง

ตำแหน่งแพทย์ : จักษุแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา