แผนกอายุรกรรม


นายแพทย์แสนศักดิ์  ลิขิตพงษ์วิทย์

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ

นายแพทย์คมปิยะ  กนกพัชรกุล

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นายแพทย์ธีระศักดิ์  พึ่งวัฒนาพงศ์

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นายแพทย์สุภกิจ  คุณูปการ

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์หญิงอรพรรณ ลาภนิกรกุล

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นายแพทย์อนุพันธ์  สารมณี

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงรุ่งระวี  นันทนาวิจิตร

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต

แพทย์หญิงอมล  สิงห์สกุล

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคไต

แพทย์หญิงพรรษวรรณ  สุคนธ์เขต

ตำแหน่งแพทย์ : อายุรแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

หน้า 1 | 2 |
ทีมแพทย์ของเรา