แผนกวิสัญญีแพทย์หญิงศิขริน  มนธาตถผลิน

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยาแพทย์หญิงพัดชา  ชัยจรีนันท์

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา


นายแพทย์ภูริ  สุเมธนภิส

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา


แพทย์หญิงเกศรา  นันทาภิรมย์พร

ตำแหน่งแพทย์ : วิสัญญีแพทย์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีวิทยา อนุสาขาการระงับปวด

ทีมแพทย์ของเรา