หน้าแรก การบริการ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร)ทพญ.สุกัญญา กวางทองพานิชย์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.


 • ทพญ.ภัทร ตันติเกตุ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  วันและเวลาทำการ : วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น.-16.00 น.


 • ทพญ.พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ และศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.


 • ทพญ.สุนันทา เลี้ยงพันธุ์สกุล
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วันและเวลาทำการ : วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น.-16.00 น.


 • ทพญ.กุลกัลยา ชัยจรีนนท์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วันและเวลาทำการ : วันอังคาร เวลา 8.00 น.-16.00 น.


 • ทพญ.ศศิวิมล จึงพึ่งสุขพานิช
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  วันและเวลาทำการ : วัน... เวลา 8.00 น.-16.00 น.

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรนัดหมายการตรวจรักษาได้ที่ โทร.02-143-8778 ในวันและเวลาราชการ