หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ข้อมูลทั่วไป

     บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี (ตั้งแต่ 100 ท่านขึ้นไป) ให้กับ พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดยเราให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการที่สถานที่สถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

การให้บริการ

     - บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัยตามความเสี่ยงของหน่วยงานหรือตามลักษณะงาน เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด, สมรรถภาพการได้ยิน, สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น
     - บริการตรวจวัดมวลกระดูก
     - บริการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
     - บริการเจาะเลือด
     - บริการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
     - บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง, ดิจิทัลแมมโมแกรม
     - บริการตรวจวัดสายตา, ตรวจสุขภาพตาประจำปีและค้นหาโรคทางจักษุ
     - บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
     - บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
     - บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

บริการตรวจทางทันตกรรม

    * โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ยินดีให้บริการตรวจและรักษาโรคทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ปลอดเชื้อ และมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล

    * ให้บริการ ณ หน่วยงาน ได้แก่ ขูดหินปูน (Cleaning) อุดฟัน (Filling) ถอนฟัน (Extraction) ได้วันละ 20-24 ท่าน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน โทร. 0-2591-9185 - คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ 095-624-6351 - คุณจตุพร วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 098-974-9508

    * สามารถเบิกราชการและประกันสังคมได้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ


ติดต่อ-สอบถาม
     คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตกทม) โทร . 02-5919185 หรือ 095-6246351
     คุณประทิน มาทรัพย์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด) โทร. 085-4795099


การให้บริการ