ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

26/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

21/12/60
ประกาศฉบับที่ 89 /2560 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด | แบบประเมินคุณภาพ

21/12/60
ประกาศฉบับที่ 88 /2560 เรื่องประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีน ขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 264,900 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด | แบบประเมินคุณภาพ

20/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

14/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14/12/60
ประกาศฉบับที่ 85/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด

14/12/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดลักษณะ

13/12/60
ประกาศฉบับที่ 82/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร

13/12/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดลักษณะ | แบบประเมิน

06/12/60
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบรีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักผ้าเฉลี่ยจำนวนประมาณ 365,000 กก. ระยะเวลาในการจ้าง 12 เดือน | ร่างเอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

06/12/60
ประกาศฉบับที่ 78/2560 ประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม พับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

04/12/60
ตารางราคากลางจัดซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม 30G ยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด 0.5 มิลลิเมตร จำนวน 264,900 ชิ้น

04/12/60
ตารางราคากลางจัดซื้อชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน 505,752 ชุด

1/12/60
ประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg.tablet /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

28/11/60
ร่างประกวดราคาจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 5,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

28/11/60
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

17/11/60
ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

15/11/60
ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

15/11/60
ประกวดราคาการเช่าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียด

14/11/60
ตารางราคากลางเลนส์แก้วตาเทียม

09/11/60
การประมูลขยะรีไซด์เคิล ประจำปีงบประมาณ 2561 | ตารางราคากลาง

09/11/60
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | ตารางราคากลาง | คุณสมบัติผู้ประกวดราคา | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

09/11/60
ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | ตารางราคากลาง | คุณสมบัติผู้ประกวดราคา | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

08/11/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ จานวนประมาณ10,000 เลนส์ ระยะเวลา 12 เดือน

09/11/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ แบบราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ โดยมีน้าหนักผ้าเฉลี่ยจานวนประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ กิโลกรัม ระยะเวลาในการจ้าง จานวน ๑๒ เดือน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แผนกซักฟอก.....

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ใช้หลังคาสูงจำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 งบประมาณประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 1.5 T จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

02/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 งบประมาณประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 36 เดือน

30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และ แนวทางการใช้งานตราสัญลักษณ์สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/10/60
การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

24/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงคลอด ระบบไฟฟ้า จำนวน 3 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/10/60
ตารางราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน

20/10/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์จักษุและต้อกระจก

20/10/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง/หน่วยงำน เจ้ำของโครงกำร โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) สำขำหลักห้ำ

20/10/60
ตารางราคากลาง จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และแนวทางการใช้งานตราสัญลักษณ์ สาหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จานวน 1 งาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

12/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ศูนย์ความงาม(สาธร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


11/10/60
รายละเอียดของรถยนต์ที่ต้องการเช่า รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ใช้หลังคาสูง จำนวน 6 คัน
เอกสารประกวดราคา คุณสมบัติผู้ประกวดราคา

10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทันตกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/10/60
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

28/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ C-Arm Fluoroscopy จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/09/60
แผนงบประมาณปี 2561 ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 6 คัน

22/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างเก็บขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 19 แห่ง จำนวน 1 งาน

20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องมือสําหรับศูนย์ความงาม จํานวน 2 รายการ

20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ผลอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

20/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซ่อมเครื่องเอกซเรย์ C- Arm Fluoroscopy จํานวน 1 งาน

19/09/60
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวนหนึ่งเครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/09/60
รายละเอียดคุณลักษณะเฉาะเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู

19/09/60
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2560

14/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอสำหรับติดตั้งเป็น VDO Wall สำหรับใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อจอสําหรับติดตั้งเป็น VDO Wall สําหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด

13/09/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง

12/09/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

12/09/60
ประกาศ เรื่อง การประมูลขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

04/09/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

04/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/08/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |  รายละเอียดและคุณลักษณะ

21/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง >

18/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด

18/08/60
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

17/08/60
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 70 ป้าย

16/08/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง (รอบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |  รายละเอียดและคุณลักษณะ

15/08/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

11/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 3 เครื่อง

07/08/60
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ค่าซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 งาน>

04/08/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย

24/07/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน 30 เครื่อง

20/07/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |  รายละเอียดและคุณลักษณะ

18/07/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

18/07/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา

16/07/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง

14/07/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา

12/07/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

07/07/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องดึงหลังและดึงคออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

30/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด

30/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด

20/06/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งงอได้และกล้องส่องกล่องเสียงชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/06/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/06/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค ICU 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ จํานวน 1 เครื่อง

09/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

02/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมฝ้าเพดานห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน

02/06/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : อะไหล่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

01/06/60
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/06/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งงอได้และกล้องส่องกล่องเสียงชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |   รายละเอียดและคุณลักษณะ

01/06/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |   รายละเอียดและคุณลักษณะ

31/05/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เครื่องไตเทียม

28/05/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อ Switch แม่ข่าย จำนวน 2 ชุด

26/05/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเสื้อและกางเกงคนไข้ จำนวน 500 ชุด

26/05/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งงอได้และกล้องส่องกล่องเสียงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

25/05/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

23/05/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค ICU 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  เอกสารประกวดราคา |  รายละเอียดและคุณลักษณะ |  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

16/05/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค ICU 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  ร่างเอกสารประกวดราคา |  ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ |  แบบก่อสร้าง |  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

15/05/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : เปลี่ยนใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย |

18/04/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : จัดซื้อกล้องสาหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์แบบโค้งงอได้ และกล้องส่องกล่องเสียงชนิดวีดีทัศน์ จานวน 1 ชุด

18/04/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/04/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/04/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ: จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา จานวน 1 เครื่อง

10/04/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ: จัดจ้างก่อสร้างห้องแยกโรค ICU 2 จานวน 1 ห้อง

10/04/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ: ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงศูนย์ล้างไตศรีนครินทร์ จำนวน 1 งาน

05/04/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |

22/03/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

22/03/60
ประกาศฉบับที่ 15/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

21/03/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

21/03/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักขยะเฉลี่ย 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/03/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : ซื้อเครื่องมือผ่าตัด หู คอ จมูก HANDPIECE WITH CABLE จำนวน 1 ชุด

16/03/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | ร่างรายละเอียดและคุณลักษณะ

15/03/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา

15/03/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

14/03/60
โครงการประกวดราคา ชื่อโครงการ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพ จานวน ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/03/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพ จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา

28/02/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักขยะเฉลี่ย 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | โครงการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักขยะเฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24/02/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อเครื่อง Laser visulas yag III รักษาโรคต้อกระจกหลังการผ่าตัด

21/02/60
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยมีน้ำหนักขยะเฉลี่ย 150,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ร่างเอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ

10/02/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น

03/02/60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/02/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

01/02/60
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงรถตู้พยาบาลพร้อมขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนสถาพจากเดิม เป็นประเภท รย.1 ลักษณะเฉพาะกิจ (ตู้พยาบาล) จำนวน 1 งาน

31/01/60
ประกาศ เรื่อง ซ่อมเครื่องตรวจขั้ว/จอประสาทตา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จักษุประสานมิตร

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กส่วนต้น และลาไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จานวน 1 ชุด

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีพ จำนวน 7 ชุด

23/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 7 เครื่อง

23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

23/01/60
ประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน

23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED (Tube) 2,885 หลอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 1 ชุด

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ่นจำลองการฝึกตรวจมะเร็งเต้านม จำนวน 16 ชุด

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตต่อเนื่องแบบพกพา 1 เครื่อง

11/01/60
ประกาศ เรื่อง ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิด 3 ช่องสัญญาณ แบบพกพาติดตัว จำนวน 1 เครื่อง

10/01/60
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้้้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | รายละเอียดและคุณลักษณะ

04/01/60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เอกสารประกวดราคา | รายละเอียดและคุณลักษณะ | โครงการประกวดราคา

02/01/60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ :ค่าติดตั้งระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ

บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ