ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

25/02/64
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
15/02/64
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
04/02/64
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 18 อัตรา
20/10/63
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
05/10/63
ประกาศคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ