ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน)

28/04/64
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ด่วนมาก 
26/04/64
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 


    คำสั่ง / ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

01/02/61
ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/01/61
ประกาศเจตนารมย์การต้อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560
บทความ/ข่าวสาร
Link น่าสนใจ